MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Ny Fiangonana

Ny birao

Ireo mpitantanana

Mpitantsoratra

RATSARAMIAFARA Ny Havana Harifera

Mpitahiry vola

RAJAONA Mamisoa Josué

Mpitantsoratry ny vola

RAJAONARIVELO Noromalala

Mpanolo-tsaina

ROBLINE Andry Nirina

Mpanolo-tsaina

RAMANANDRAITSIORY Andry Louis

Mpanolo-tsaina

ANDRIANJAFIHARIVELO John