VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO

Matoandahatsoratra

02mar

Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao

Fiadanana ho anareo ! (Jao. 20 : 21a) Ampifaliana hatrany ry havana no iarahabana antsika rehetra mpianakavin’ny finoana raha mahatratra izao01 izao.

Lohahevitra vaovao no iarahantsika amin’ny sahan’ny FJKM mandritra ity volana Marsa ity manao hoe : « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao. » Iray volana iomanantsika hitsena ny Paska satria iainantsika ny Karemy izany. Izany indrindra no itarihana antsika handini-tena fatratra ka hiverina ho amin’ny Tompo. Fa hoy ny Soratra Masina : « Miverena amiko, dia mba hiverina ho aminareo kosa Aho, hoy Jehovah Tompon’ny maro. » (Mal. 3 : 7).

Mibebaha, ry havana, izany no hevitra fonosin’ny hoe : « miverina », miala amin’ny ratsy fanao  ka mitodika tanteraka amin’Andriamanitra (Hosea 14 : 3a ; II Mpan 7 : 14).

Fotoana natokana handinihan-tena izao volana izao. Koa mahereza ry havana, mibebaha mba hamonoana ny helotsika mba hanadiovana antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinantsika rehetra  ( I Jao. 1 : 8 – 9 )mba handraisantsika fiainana sy fiadanana izay fanekena efa nataon’Andriamanitra ho an’izay tia Azy ( Mal. 2 : 5 ).