MIASA AMIN’NY FAHATAHORANA AN’ ANDRIAMANITRA

Sampana

Fifohazana

NY ANTOM-PISIANY

Asan’ny Fanahy Masina amin’ny alalan’ny toriteny, izay itondran’Andriamanitra ny olona.:

 • Hiala amin’ny maizina ho amin’ny fahazavan’ny mahagaga (I Pet 2: 9; Asa 26: 18)
 • Mampifoha ny olona amin’ny torimasony ka manafaka azy amin’ny famatoran’ny satana (Asa 2: 37)

Fahefana feno no nomen’i Tompo ny Mpiandry (Jao 14: 12-17; Marka 16: 15-20; Matio 18: 18-20; Jao 20: 21-23)

 • Ny hanome famelan-keloka
 • Ny handroaka demonia
 • Ny hanasitrana marary
 • Ny hanolotra ny Fanahy Masina

NY ASA ATAONY

 • Asa sy fampaherezana isaky ny Alarobia amin’ny 3ora sy sasany. Alahady faharoa aorian’ny fanompoam-pivavahana
 • Fiofanana isaky ny Alatsinainy faharoa amin’ny 2ora sy sasany
 • Manao asa araka ny fangatahan’ny mpianakavin’ny finoana (ohatra: marary, fitondrana am-bavaka ny olona, fanokanana sy manorina trano).

NY FOTOAM-PIVORIANA

• Isaky ny Alarobia amin’ny 12 ora sy sasany aty am-piangonana
• Ny Alahady faharoan’ny volana.

Tokony ho fantatry ny rehetra

Ny atao hoe toby dia :

 • Toerana Foiben’ny asam-fifohazana ao amin’ny Faritra misy azy
 • Toeram-vaotokana hanaovana fiaraha-mivavaka ,fampianarana sy fampiofanana samihafa, fitaizana sy fitsaboana marary, famoahana demonia, fanokanana araka ny fandaminana ataon’ny SAFIFSP.

Ireo mpitantanana

Filoha

ROBLINE Andry Nirina

Filoha Mpanampy

RAZAFIMAMONJY Landisoa

Mpitantsoratra Fivoriana

RAKOTONIAINA Nirina Sidonie

Mpitantsoratry ny Vola

RADAODY RALAROSY Bodo

Mpitahiry Vola

RABEMANANJARA Héléna

Mpanolo-tsaina (1)

RATSARAMIAFARA Ny Havana

Mpanolo-tsaina (2)

RAKOTONIZAO Miliniaina

Mpandini - bola (1)

RABETSIVOH Bruno Willy

Mpandini - bola (2)

RAJOANASITERA Noro Lalaina

Mpandini - bola (3)

RAFIDIARIMANANA Ndriana

NY MPIKAMBANA

Ny Mpitandrina, ny ray aman-drenin’ny Toby, ny mpiandry, ny mpiomana ho mpiandry, ny olona rehetra izay manatrika ny asam-pifohazana izay antsoina hoe: “Zanaky ny Fifohazana”.