MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Vaovao

01oct

TAFIKA MASINA ANKAVANDRA

100_2015

 

« Raha tsy Jehovah no nomba antsika ! » moa ho toy izao ve za sy  ianao !

« Isaorana mandrakizay anie Andriamanitra », ary « aoka ny tany rehetra ho heniky ny voninahiny»
Ny anjarako, de ny hizara aminao ny niainako ny tafika Masina tany Akavandra farany teo. Ny Fanahy Masina anie hiasa amiko sy
aminao mba tsy hijananona ho tantara fe tantara fotsiny ihany izao fijoroana vavolomvelona izao fa kosa hitondra fiovana amiko sy
aminao mba hamirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra amin’ny zavaratra rehetra ataoko sy ataonao.
Mbola tsy niainga akory izahay, toy izao ny feo re : fanafihan-dahalo hono tany Ankahalalo, 38 olona hamonjy an’i Akavandra no
voaroba, fanakanan-dàlana hono tery Ambaravaran’Ala, làlana tsy maintsy hodiavina ihany koa io ; ao ihany koa ny hoe : lehilahy
ianareo raha mahatokana izao toby ao Akavandra ao izao , hoy zoky zay manao hoe : « aiza ary zay ze matahotra eo ô ! »,
Hoy tokoa ny Teny ry havako :
« Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza, fa Hianao no amiko »
Nony lasa indray, telo andro ngarangidina, tsy nety tafala tao Tsiroamandidy ireto mpiantafika, tsy nisy mpitatitra nety hitondra anay
tao, fitaka daholo ny toky nomena rehetra, hany hery hoy ianao, vavaka totoafo ; ny teny baiko voaray tamin’zany ny hoe :
« Hano inty horonantaratasy ity, dia mandehana (fa aza miverina raha misy loza an !), ka mitenena » Eze 3.1
Alatsinainy vao maraimbe ary, tamin’ny telo ora sy sasany, nofatorana ny entana, tsy nety niaraka taminay ireo foibe na dia nolazaina aza, roso ary ny dian’ny mpiantafika niaraka tamin’ny PS Bemaraha sy ny Pasitera Antsalova, ary olona iray tsy fanta-pihaviana izay tsy maintsy nentinay raha tsy zany hono de tsy handeha ny sofera. Nifampijery izahay : inona ary ty ?!
Tokony tamin’ny mitatao vovonana, tojo teo Ambaravaran’ala izahay, io lay zone rouge voalaza etsy ambony, ndreo andian’olona
maromaro mitam-basy hitanay miery ery atsinanan-dàlana ery,
« aiza ary zay ze mihorohoro eo ô ! » Escorte hono reo, hoy inty olona niaraka taminay, escorte a, dahalo ihany kay zany escorte zany!
Nifanena tamina-fiara iray avy any Akavandra izahay nilaza taminay ireo hoe : « tandremo misy mifampitifitra ao aloha ao », roso
ihany ny dia, tsy po-toy izay, indreny misy olona miazakazaka ery halavitra ery, « aingana, aingana » hoy lay aide sofera teny ambony
niteny ilay mpamily, « aingana fa mavo, mavo, mavo reny ».
« Lehibe tokoa Jehovah ka mendrika ny hoderaina indrindra » Tafita soa amantsara ihany izahay. Nantsoin’ny Kapiteninay ary ireo
foibe izay mbola tany aoriana hilazany ny fisian’reo olona eo Ambaravaran’Ala
Nirimorimo be ny fiaranay, hany ka tonga aloha be nohon’ny noheverana azy teo tsy afa-papango ireo mpiatafika, tamin’ny telo ora sy
sasany tamin’izay, amin’ny dimy nefa no fotoana nifanomezana tamin’ireo mpitsena.
Toy izao indray ny fandaminana teo, mpiantafika roa sy Pasitera iray avy ao Antsolava no nanaiky hijanonana hiandry entana teo, ny
ambiny nalefa mialoha hidina ny tsy afa-papango satria mbola dian-tongotra adin’ny telo sy ady sarotra voa tonga any tanàna.
Nipaika ny taminy dimy hariva, ora nifanomezana tamin’ireo olona hitsena, telo-polo lahy no nandrasana, roa-polo mianadahy, ankizy
sy vehivavy no betsaka tonga, loza fa tsy mbola zakan-dreo daholo reto entana, olona roa sisa nasainay nijanona niaraka taminay,
Nanapakevitra ary izahay dimy lahy fa hitatitra ireo gona 20 mahery ahidina tsikelikely, mibata, midina 10 metatra, mametraka
entana, miakatra, maka entana, midiny, miakatra, midina, miakatra ; loza ty,
Tampotampoka teo, « pa, pa, pa » nipoaka ny basy, efa ho maizina ny andro, nikoropaka izahay, tafa torombona nipetraka,
« Aiza ary zay ze mipararetra eo ô », nefa efa toran-kovitra be ihany, hany hery nivavaka :
« Vonjeo amin’ny fahavalo izahay Jehovah ô, fa zava-poana ny famonjena ataon’ny olona »
Nantsoina indray Akavandra, haingana hianareo fa po basy aty.
Novimbinina izay zaka, nafenina tanaty kirihatra vato ny ambiny, maizina ny andro, nidina tsy moramora izahay, aza hapiretina ny jiro
ho ilay ray tompon-tanàna fa manjary hitan’ny dahalo isika , elaela taorian’izay sady efa nangovitra no reraka, tonga teo amin’lay hoe
Ambato malama izahay dimy lahy; misy cascade teo tsy maintsy hiampitana,
Hoy ny voaoratra : « Handroso amin’ny toky ianao ka tsy ho tafitohina ny tongotrao »
Nisalasala be ihany ty ranamana iray ka nikarapoka, niparitaka ilay ampli teny an-tànako, tsy vitan’ny hoe nianjera, fa mbola nikorisa
ihany koa ; metatra visty vitsy fotsiny, tery ambany tery, sanatria faty no noraisina
Tsaroina ilay tenin’ny Paoly manao hoe:
« Tsy nanampo ny ho velona intsony izahay, mba tsy hitokianay amin’ny tenanay, fa amin’Andriamanitra »
Nipararetra amin’izay ty ranamana, ohatr’ireny voan’ny bemangovitra ireny ka nanonona anakam-po ny hoe
« Hisaorana anie Andriamanitra fa nitsinjo ny olony Izy ka nanao fanavotana azy »
Ora vitsivitsy taty aoriana, hafaliana tsy omby tratra ; indro nipoitra Pasitera Mikolo avy ao Akavandra niaraka tamin’ny delegasiona
mafonja sy zandary dimy mitam-basy.
Nalaina ny entana nafenina, roso indray ny dia, tokony tamin’ny folo ora alina teo, tonga tao an-tànana ihany izahay, inona hoy
ianareo ny vaovao heno, notafihan’ny dahalo hono ny foibe lasa daholo ny entana rehetra nentiny ka hany herib’izy ireo : lasa
niverina any Antananarivo. Rehefa nandeha ny resaka, hay ty olona noterana niaraka taminay, patron an’ omby izay nokasain’ny
dahalo hotafiana ary noheverin-dreo ho nentin’ny 4*4 nisy ny Foibe. Avy eo, nivavaka dia resy tory fa reraka
Ny ampitso, nifankahery ireto mpiatafika tamin’ny tenin’i Kristy manao hoe
« Mandehana amin’izao herinao izao » ka « mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra »
Taorian’izay, nilaza ireo delegasionina Bemaraha PS, sy Pasitera maromaro hoe mety hahembotra hono ny daty fanokanana ny toby sy fitokanana ireo mpiandry voaroba ny dahalo ; nitroatra reto mpiantafika : « tsia tompoko , tsy manaiky izany izahay, tsisy
mihembotra izany eo, rehefa rahampitso de rahamiptso ; inona ny olana ? Vonona Ampamarinana ho fitaovana »
Tsy nahaleo ny maro ingahy PS, niantso ny foibe, hoy ianareo efa eny ivato hono ry zareo mifampiraharaha amin’ny Helimission
Ny ampitso tamin’ny sivy sy sasany katroka, « dddddddddddddd »
Iny, misy angidimby, nipoitra avy ery antampon’ny Tsy Afa-papango, orakoraka tsy hifandrenesana ny tao ankavandra,
« Isaorana anie Andriamanitra Avo indrindra » tonga ihany foibe, ohatr’ireny mijery filma ireny zahay.
Nandritry ny fanokanana sy fitokanana ndray, anjarantsika no nandamina sy nandavorary ny fotoana ary ny nikarakara ny
fampisakafoanana ny vahiny sy ny manam-pahefana ary ny lohandohan’ny mpisorona rehetra tao an-tànana, vaky vava ny hafa volonkoditra
tamin-tsika ka nilaza hoe « efa ela no nanaovako an’ity asa ity fa tsy mbola nahita ohatr’izao aho »,
Namirapiratra tany anaty vovoko, ry havako, ny voninahitr’Andriamanitra, nanjelanjelatra tanaty maizina ny hazavan’i Kristy
Ny asa fitoriana indray, 10 mianadahy mianaka izahay no mpianatra nampitombo, 10 andro no nanirahana anay tany Akavandra, telo
andro vavaka tao Tsididy, telo andro làlana nadroso sy niverina , roa andro fotoam-pivavahana feno, iray andro nandaminana sy
fampiofanana in-dimy, roa alina nanaovana takariva mahafinaritra, roa alina nadefasana sary mihetsika be vata, iray andro sy tapany
no sisa nanaovana fitoriana ;
Mpianatra mampitombo hoy ianareo, folo izahay no hitory an’i Kristy nefa lasa roan-jato mahery avy teo,
Roa mianaka izahay avy eto Ampama no nalefa ho eny Marondita niaraka tamin’ny 40 mianadhy mianaka, ary ny anjarako dia
tokatrano efatra ; toy izao ny vokatra : niroso amin’ny dinika mariazy ireo tokatrano maso efatra, nanavao ny fanolara-tenany ireo ray
amandreny ka nanolotra ny zanany hatao batisa sy handray ny fanasan’ny Tompo,
Inty no hafa-kely, tokatrano iray, niantso anay ty renim-piaankaviana nitalao hoe : « mba ambarao re, fa mamo lava ny vadiko »
Notoriana tamin-dralehilahy ny hoe, « Raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny ràny ianareo, dia tsy manana
fiainana ao aminareo », nefa tadidio fa :
« Tsy mahazo misotro amin’ny kapoky ny Tompo sy ny kapoky ny demonia ianareo,
tsy mahazo mihinana amin’ny latabatry ny Tompo sy ny latabatry ny satana ianareo »,
Resy lahatra ny anao lahy nilokaloka ny hiroso amin’ny dinika ny ampitso : « tandremo hoy izy sao tsy tonga fa tsy tiako ny
hapetrapetraka », Hoy ianao, ny ampitso, voairaka hikarakara sakafo inty mpiantafika nanome fotoana. tonga teo hono Remy
mianakavy kely tsy nisotro na goute iray aza, nalahelo, tsy nahita ilay olona nifanaovany fotoana, nilaza anefa izy fa mbola hiverina.
Tsy hitahita akory, tonga ny alahady, fiderana sy fanoloram-bokatra, Voninahitra anie ho an’Andriamanitra, tontosa antsakany
andavany ny asa rehetra, nitodi-doha hody ireto mpiatafika ny ampitso.
Ny tohin’ny tantara, efa fantatrao, nosakan’ny dahalo teo Ambaravaran’ala izahay 50 mianadahy : pasitera fito, mpitafika folo,
mpiandry 20 mahery, vahiny roa, telo tapitr’isa mahery ny totalin’ny vola voaroba, finday tsy voaisa, fitaovana, akanjo, peratra
mariazy voaendaka, Inona re ty e Andriamanitra ô!,
Hoy Davida, amin’ny fotoana toa izany
« Isaorana anie Ianao Jehovah ô !, lazao aminay ny sitraponao. »
Moa ary ve fantatrao !
Ny trano fiangonana nahorina tao Akavandra anie ka rava e,
Ka fitoriana manao ahoana re no heverintsika hatao any tsisy trano fiangonana?
Firy hetsy ny ambibavan’ny AFF norobain’ilay ratsy, moa tsy sitrak’Andriamanitra no nametrahantsika izany vola izany tany Akavandra
ho fonorenana ny fiangonana ?
Ry havako, tapa-kevitra ny komity faha 25 taona ny AFF eto amin’ny fitandremantsika, hanova fomba fijery :
Ho foanana ny fiaraha-misakafo amin’ny Foibe amin’ny faha 25 novambra 2017!
Ho foanana ny fandaniambola rehetra ankoatry ny fanatontosana ny boky volamena, raki-tsoratro ho vavolombelon’i Kristy,
Hany sisa no hotanterahana mandritry ny taom-pakalazana, ny hazakazam-piderana amin’ny fitetezana fiangonana.
Ny vola rehetra voahangona, ahompana manontolo amin’ny fananganana ny FJKM Akavandra Fahazavana !
Ary ianao, sampana velona, fikambanana, biraom-piangonana, diakona, mpandray fanasàn’ny Tompo, mpianakavin’ny finoana,
zanaka ampielezana, ianao mba ahoana ?
Meteza re, hiasàn’ny Fanahy Masina, ndao isika hifanome teny eto anatrehan’Andriamanitra :
Tsy hiala an’ny Akavandra isika raha tsy vita ny Fiangonana any.
Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra ho aminao ny Fiadanana, Amen !
Andry, mpiantafika