MIROSOA AMIN’NY FINOANA MASINA

Matoandahatsoratra

01avr

Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino

FIADANANA HO ANAREO ! ( Jao 20 : 21 a  )

Ampifaliana hatrany ry havana no hamangiana antsika mpianakavin’ny finoana mahatratra ity volana aprily 2020 ity.
Volana izay ahatsiarovana ny Paska, fotoana izay manamarika ny Kristiana maneran-tany, eny , fa na ny tsy Kristiana aza satria fotoana niomanana ho amin’ny fivoahana ny tany nahandevozana, Egypta izany ka nandraisana ny fahafahana teo amin’ny Egypta
Eks 12 : 1-51 ),nefa koa fotoana nandresen’i Jesoa Kristy ny fahafatesana ka nitsanganany tamin’ny maty ( Mar 16 : 19-20 ).

Vavolombelon’ny tantara ny kristiana sy ny jiosy  ( Jao 21: 24) .
Tantara fototra nanehoan’ Andriamanitra ny heriny sy ny fahefany tsy azo toherina. Izany indrindra no lohahevitra entina mamakivaky ity volana Aprily 2020 ity:  » Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino « .

Mampahatsiaro izany lohahevitra izany, fa isika Kristiana ,miaina sy mivelona amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy Mpandresy ny fahafatesana ilay fahavalo farany noresena, dia tsy maintsy mijoro
vavolombelona hanambara sy hitory izany vaovao Mahafaly izany .
Aoka àry tsy ho variana sy hihanoky ny fety Krisitana fotsiny fa handray ho adidy ny hijoro sy ho vavolombelon’ny Tompo marina( I Kor 15 : 54-57 ).

Mahereza ry havana, asa tanterahina izany, koa tanteraho ny fanompoanao ( II Tim 4 :5 )
Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra .

Amena !

Ny Komity